De WESTAS daar draait het om

westas_amsterdam_schiphol

In het project Westas werken bedrijven en overheden samen aan een sterke logistieke en circulaire Westas waarin ruimte is voor leefbaarheid én groei. De circulaire economie (make, use, return en renew) maakt de combinatie mogelijk. En de geschakelde knooppunten Greenport Aalsmeer, Schiphol, Port of Amsterdam en dataport AMS-IX — geven de Westas een unieke uitgangspositie om de transitie te maken naar de ‘nieuwe’ circulaire economie.

Doel(en) project
Praktisch én juridisch/bestuurlijk ruimte bieden aan projecten voor uitbreiding, innovatie en optimalisatie van de circulaire economie rond de Westas. Daarnaast het ‘nieuwe economisch denken’ aanjagen.

Aanpak
De gezamenlijke private en publieke aanpak van leefbare groei start met de uitvoering van het Westas Manifest. Het manifest bevat vijf actiepunten:

Gebiedsvisie zonder grenzen
Er is behoefte aan een gemeentegrenzen overstijgende, ruimtelijke visie waarbij vragen van ondernemers die circulair werken leidraad zijn. Private en bestuurlijke partijen wordt gevraagd hun kennis over logistieke processen en hun slagvaardigheid te delen.

Atlas van stromen
In kaart brengen welke stromen — energie, afval, materialen, goederen — door de Metropoolregio Amsterdam gaan. De atlas kan kansen voor nieuwe circulaire projecten blootleggen. 

Koppelen gedeelde belangen
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden gekoppeld om nieuwe productiemethodes verder te (helpen) ontwikkelen. Denken vanuit materiaalstromen kan daarbij verrassende coalities opleveren, zoals de frisdank- en autofabrikant die beiden een bestemming voor aluminiumafval zoeken.

Bijhouden, omarmen en (door)vertellen
Circulaire economie is doen! Er is een lijst met projecten die al dan niet met subsidie of een sluitend businessmodel lopen. Een aantal daarvan verdiend te worden omarmd, maar bovenal moet de lijst worden bijgehouden, aangevuld en (inter)nationaal gepromoot.

Agenderen
De politieke wil is er inmiddels, het is tijd om een langetermijnvisie te koppelen aan praktische oplossingen en kennis en aan de mensen die voor een vliegwieleffect in de transitie naar de ‘nieuwe economie’ kunnen zorgen. Agenderen dus.

Beoogd resultaat
De transitie naar een ‘nieuwe economie’ waarin leefbare groei wordt zodat de MRA haar stevige internationale concurrentiepositie behoudt en in 2040 — zo niet eerder – de Top 5 van Europese vestigingsregio’s behaalt.

Deelnemende partijen

Het WESTAS Manifest is op 24 maart 2015 aangeboden door de Amsterdam Logistics Board en haar partners aan bestuurders van provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer. Het is tot stand gekomen in opdracht van de Amsterdam Logistics Board en de Amsterdam Economic Board in nauwe samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, Greenport en SADC.

Lees ook
>WESTAS-Manifest
>Westas-projectenboek

Laat alle 2 reacties zien